Studia podyplomowe

 

 ======================================================================

———————   R E K R U T A C J A   Z A K O Ń C Z O N A   ———————

 ======================================================================

Studia podyplomowe

„SAFE AND EFFICIENT CLOUD COMPUTING MANAGEMENT-   

BEZPIECZNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CHMURĄ OBLICZENIOWĄ”

są w 100% finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

           Stanowią kolejny etap projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet „IV. Szkolnictwo wyższe i nauka”, punkt 4.3. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.

Interdyscyplinarne studia podyplomowe „SAFE AND EFFICIENT CLOUD COMPUTING MANAGEMENT”, prowadzone
w języku angielskim, są adresowane do osób zajmujących się zagadnieniami chmur obliczeniowych lub chcących poszerzyć zakres swoich kompetencji o szczegółowe zagadnienia z obszaru zarządzania chmurami obliczeniowymi.

Słuchacze studiów podyplomowych „SAFE AND EFFICIENT CLOUD COMPUTING MANAGEMENT” uzyskają szeroką wiedzę oraz nabędą umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem i infrastrukturą chmur obliczeniowych oraz aplikacjami i usługami w chmurach. Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia
z obszarów techniczno-informatycznego, ochrony środowiska oraz zarządzania i technologii produkcji, w powiązaniu ze znajomością światowych innowacyjnych technologii „Cloud Computing”.

 

DOKUMENTY:

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ZAŁ. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

ZAŁ. 2 FORMULARZ REKRUTACYJNY

ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAŁ. 4 WZÓR UMOWY

ZAŁ. 5 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Komplet dokumentów rekrutacyjnych:

-        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zał. 1),

-        FORMULARZ REKRUTACYJNY (zał. 2),

-        OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO (zał. 3) wraz z dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego: kopia Certyfikatu lub dokument potwierdzający zaliczenie egzaminu z jęz. angielskiego w trakcie studiów /oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów/,

-        oraz kopia dyplomu (lub odpisu dyplomu) ukończenia studiów wyższych /oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów/

Krótka charakterystyka Studiów Podyplomowych „SAFE AND EFFICIENT CLOUD COMPUTING MANAGEMENT – BEZPIECZNE I EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CHMURĄ OBLICZENIOWĄ”:

Opis studiów

Efekty kształcenia

Plan kursów